Malaysia: Nơi giao thoa của các ba nền văn hóa

Processed with VSCO with 4 preset

Kỳ 1: Lên đường và chẩn bị.

Kỳ 2: Thủ đô của các tòa nhà chọc trời và trung tâm thương mại – Kuala Lumpur.

Kỳ 3: Thành phố của nghệ thuật đường phố Penang.